Vad är IT-revision?

Vid en IT-revision gör vi en oberoende utvärdering av ert bolags eventuella svagheter inom dokumentation, internkontroll, olika typer av säkerhet och ser över att ni t ex följer de lagstadgade systemkraven. Den kan utföras som ett komplement till revisionen, eller som en fristående tjänst.

Exempel på områden som vi granskar är fysisk säkerhet, d v s brandsäkerhet, inbrottssäkerhet, IT-utrustning, men även icke-fysisk säkerhet, exempelvis brandväggar, mjukvaror, m m. Vi ser också över era rutiner på olika områden, vad gäller intern kontroll och manuell hantering såsom tidsregistrering, fakturering eller attestering.

iStock_000030622960_1000x647_brustenkedja

Varför behövs IT-revision?

En väl genomförd IT-revision kan bli till hjälp för ledningens styrning och övervakning av IT-relaterade risker. IT-revisionen kan också nyttjas som underlag för exempelvis IT-relaterat budgetarbete. Om vi konstaterar att det saknas resurser, erfarenhet, teknikkompetens eller tid, föreslår vi genast förbättringar och åtgärder som minimerar risken för IT-relaterade incidenter som kan få allvarliga konsekvenser för affärsverksamheten. Vi ställer till ledningen bland annat frågan om de är medvetna om bolagets kostnad för ”nertid” av systemen. IT-revision bör utföras med jämna mellanrum för löpande förbättringar av kvalitet och processer.

Vad händer om det börjar brinna i serverrummet?

Efter att vi gjort en bedömning av om ert företag är utsatt för de risker och fallgropar som finns i många verksamheter, skapar vi en åtgärdsplan ordnad efter prioritet. Kanske behöver ni först och främst se till att ni har en brandsläckare i serverrummet eller ett lås på serverrummets dörr? Kanske nästa steg är att se till att era backuprutiner utförs på ett bättre eller säkrare sätt, så att ni enkelt kan återskapa information om olyckan trots allt är framme? Kanske behöver ni räkna på tiden för att beställa och återinstallera berörda system och komponenter? Med Frejs IT-revision i ryggen kan ni lugnt och metodiskt beta av de nödvändiga åtgärderna i tur och ordning.

Frejs utför effektiv IT-revision av hög kvalitet med utgångspunkt i er verksamhet och styrningen av denna. Vi genomför även punktinsatser, så kallade temperaturkontroller, där vi fördjupar oss extra i en enskild process, IT-säkerhet eller någon annan systemteknisk lösning som kan vara i behov av en fördjupad granskning.

Vi har erfarenhet av IT-revision inom ett flertal olika branscher, bland annat hos flertalet Volvoåterförsäljare runtom i landet.

Kontakta oss!

Taif Al Mobarek
Taif Al Mobarek

IT-revisor


tmk@frejs.se
Tel: 031 778 31 36
Mobil: 070 999 03 56